Brandpreventie

Samen naar een correcte en efficiënte brandpreventie voor uw organisatie!

De kans op brand lijkt meestal klein, maar als het toch gebeurt, zijn de gevolgen meteen zeer groot.

Werkt u al volgens het nieuwe KB van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op arbeidsplaatsen?

Dit KB heeft inmiddels de oude wetgeving – het ARAB art. 52 – grotendeels vervangen en geactualiseerd.

Voor wie?

Het nieuwe KB voert de verplichting in, voor iedere werkgever, om een brandrisicoanalyse uit te voeren met als doelstelling het totale brandrisico alsook het risico bij evacuatie te evalueren. Wist u bijvoorbeeld dat dit moet gebeuren voor alle gebouwen, zowel voor de bestaande als de nieuwe!

Aanpak

We begrijpen dat u niet elke dag de nieuwe wetgevingen leest. Samen met u gaan we op zoek naar de wetgeving, de letter van de geest van deze wet en behandelen we aspecten als brandpreventie, branddetectie en de risicoanalyse voor uw organisatie.
Geen saaie wettekst dus, want we pakken, praktisch en concreet, deze thema’s aan op basis van gebruiksvriendelijke procedures die een antwoord bieden op het nieuwe KB.

 

Dit nieuwe KB legt de bedrijven eveneens de volgende punten op

 • een interventiedossier ter beschikking stellen van de brandweer:
 • het evacuatieplan uithangen:
 • een noodplan opmaken in geval van verschillende noodsituaties zoals brand, EHBO, arbeidsongevallen, ontruiming en geweld;
 • 
een brandpreventiedossier bijhouden.
 • verplichte theoretische en praktische brandopleidingen.

Prorem helpt u deze belangrijke
verplichtingen na te komen.

Interventiedossier

Het nieuwe KB van 28 maart betreffende de brandpreventie stelt dat een bedrijf een interventiedossier moeten kunnen voorleggen aan de openbare hulpdiensten. Prorem kan uw organisatie helpen dit interventiedossier volgens de juiste richtlijnen op te stellen. De belangrijkste elementen van zo’n dossier zijn:

 • evacuatieplannen;
 • contactgegevens;
 • inplantingsplan met aanrijroutes;
 • lijst met beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand;
 • overzicht van de elektrische installaties (en hun locatie);
 • sluitkranen van fluïda ( locatie en werking);
 • ventilatiesystemen (locatie en werking);
 • locatie van de branddetectiecentrale.
 • evacuatieproblemen;
 • compartimenteringsplannen.

 

Evacuatieplan

Het principe van een evacuatieplan is om op een overzichtelijke manier de evacuatie naar een veilig plaats via een plan voor te stellen. De aard en het aantal evacuatiewegen, algemene uitgangen en nooduitgangen worden bepaald door de brandrisicoanalyse in functie van de arbeidsplaats. Wij stellen een gedetailleerd evacuatieplan op voor uw organisatie op basis van de uitgevoerde brandrisicoanalyse.

Een evacuatieplan bevat volgende elementen:

 • evacuatiewegen en nooduitgangen;
 • vrijhouden en signaleren van evacuatiewegen;
 • specificaties van nooddeuren;
 • plaats van het evacuatieplan in de organisatie;
 • schriftelijke procedures omtrent de organisatie van een evacuatie van personen.

Brandpreventiedossier

De werkgever is verplicht om een brandpreventiedossier bij te houden die twee belangrijke elementen omvat, namelijk de brandrisicoanalyse en de preventiemaatregelen die hieruit volgen. Prorem kan samen met uw organisatie bekijken hoe dit brandpreventiedossier kan worden uitgewerkt volgens het KB van 28 maart betreffende de brandpreventie.

Meer specifiek gaat het om volgende informatie:

 • brandbestrijdingsdienst, document met beschrijving van de organisatie;
 • schriftelijke procedures;
 • het evacuatieplan;
 • het interventiedossier;
 • vaststellingen naar aanleiding van evacuatieoefeningen;
 • beschikbare beschermingsmiddelen tegen brand (overzicht en situering op plan);
 • data en vaststellingen van controles en onderhoudsbeurten van:
  • beschermingsmiddelen tegen brand
  • gasinstallaties
  • verwarmingsinstallaties
  • airconditioninginstallaties
  • elektrische installaties;
 • lijst van individuele afwijkingen;
 • adviezen verstrekt door preventieadviseurs, Comité of openbare hulpdiensten;
 • informatie overgemaakt aan de openbare hulpdiensten.

Het brandpreventiedossier dient ter beschikking worden gehouden van de bevoegde instanties zowel binnen als buiten de organisatie.

Intern noodplan

Bij een intern noodplan worden verschillende noodsituaties vanuit een risicoanalyse in kaart gebracht. Vanuit deze noodsituaties worden verschillende interventiestrategieën uitgeschreven. Prorem kan in samenwerking met uw organisatie deze noodsituaties, strategieën en verantwoordelijkheden bepalen. ook de nodige theoretische en praktische opleidingen kunnen in het traject meegenomen worden.

Tenslotte dient alles getest te worden tijdens de jaarlijkse evacuatieoefening.

 

p

Meer informatie

Meer informatie over de brandrisicoanalyses, alle andere wettelijke verplichtingen en de tarieven, kan via een offerteaanvraag.